Vedtægter

Vedtægter for Strandby Forsamlingshus

§ 1.
Foreningens navn er Strandby Forsamlingshus. Foreningens hjemsted er Assens kommune og dens adresse er formandens.

§ 2.
Foreningens formål er at opretholde og drive Strandby Forsamlingshus.

§ 3.
Som medlem af foreningen kan optages enhver myndig person, der er grundejer i eller beboer i lokalområdet.
Et medlem defineres i foreningen som en husstand bestående af max. 2 personer.

§ 4.
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
Kontingentet for pensionister udgør 1/3 af det normale kontingent.
Kontingentet opkræves helårligt forud for perioden 01.04 til 31.03.

§ 5.
Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til formanden med mindst 14 dages varsel til den 01.04.

Eksklusion af medlemmer kan alene foretages af generalforsamlingen på grundlag af bestyrelsens indstilling og med 2/3 majoritet.

§ 6.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. De 4 medlemmer vælges på generalforsamlingen, således at der ved hvert års ordinære generalforsamlinger afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens 5. medlem er oldermanden for Strandby bylav. Oldermanden vælges for 1 år ad gangen blandt ejere af de ejendomme som er eller har været landbrug før i tiden, i Strandby by (i den bymæssige bebyggelse). Oldermanden skal bo på ejendommen og være medlem af foreningen.

Desuden vælges hvert år 1 suppleant for 2 år ad gangen. Suppleanten supplerer de bestyrelsesmedlemmer, der vælges samme år.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyelsen er dog berettiget til at udpege en kasserer udenfor bestyrelsens kreds. De pågældende deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme eller i hans fravær den fungerende formands stemme udslaggivende.
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til et medlem.

§ 7.
Foreningens regnskabsår løber fra 01.01 – 31.12. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 af generalforsamlingen udenfor bestyrelsen valgte revisorer. På hver ordinær generalforsamling vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 2 år ad gangen.

§ 8.
Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.

§ 9.
Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af februar måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og når mindst 20 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. I dette tilfælde afholdes generalforsamlingen senest 30 dage efter begæringens modtagelse.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med 14 dages varsel ved annocering i et lokalt uge- eller dagblad.


§ 10.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:


1. Valg af mødeleder.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse.

4. Fastsættelse af det årlige kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant.

7. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

§ 11.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. På generalforsamlingen tilkommer der hvert medlem to stemmer.
Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog kræves til ændring af vedtægterne, at 2/3 af de fremmødte stemmer for beslutningen.


§12
Til foreningens opløsning kræves, at forslaget vedtages af 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer i foreningen.
Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede, kan bestyrelsen med 30 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vetildtages af 2/3 af de afgivne stemmer.
I tilfælde af opløsning, afgiver bestyrelsen indstilling til generalforsamlingen om anvendelse af foreningens aktiver til almennyttige og kulturelle formål i Assens kommune.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11.03.1989 med senere ændringer vedtaget på ordinære generalforsamlinger 09.05.1994, 05.02.1996, 04.02.1998, 04.02.2009 og 03.02.2010.

 

Bilag til vedtægter for Strandby Forsamlingshus

Oldermandshvervet går på omgang mellem ejerne af følgende ejendomme:

Strandbyvej 34

Strædet 1

Strædet 15

Strandbyvej 30

Strandbyvej 26

Strandbyvej 20

Strandbyvej 13

Strandbyvej 23

Strandbyvej 27

Strandbyvej 31

Strandgade 117

Grave Banke 3

Grave Banke 2

Login