Referat 2016

REFERAT
Generalforsamling afholdt 2. februar 2016 4. februar 2016
Sted: Strandby Forsamlingshus.
Til: Medlemmerne Fra: HB
Deltagere:
 Der var mødt 25 personer
Dagsorden:
 I henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent
Lars Bernt Hansen blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og var beslutningsdygtig.
2. Formandens Beretning
Formanden Thorvald Mathisen afgav beretning og kunne meddele, at der var holdt 7 bestyrelses-møder, og det første blev holdt hos det nyvalgte oldermandspar Jakob og Charlotte Bernt Fausbøll den 18. februar 2015, hvor der var en del, der skulle behandles såsom planlægning af spiseaftener og andre arrangementer, hvem og hvornår de enkelte medlemmer skal passe Forsamlingshuset, fordeling af opkrævningsruter, samt udarbejdelse af den årlige folder.
Der har været afholdt 8 arrangementer i forsamlingshuset i form af de sædvanlige spiseaftener, men der er også prøvet nye tiltag, såsom nytårskur. Der har været i alt 341 deltagere, hvilket sva-rer til et gennemsnit på 43 pr. arrangement.
 Fredag den 13. marts 2015. Spiseaften.
 Fredag den 22. maj. Spiseaften.
 Torsdag den 2. juli 2015: Konetur, som altid falder på den 1. torsdag i juli måned. Samtidig afholdtes for mændene – for 4. gang - oldermandsgilde med 22 deltagere.
 Fredag den 4. september 2015. Spiseaften med 3 retter og høstsange med musikledsagel-se. 52 voksne og 6 børn deltog.
 Søndag den 25. oktober 2015: Søndagskaffe/kagebord med hjemmebagt kage og med 31 deltagere.
 Fredag den 27. november 2015: Spiseaften med julemenu og tænding af juletræet. Der var 67 voksne og 12 børn, der deltog.
 Søndag den 10. januar 2016. Nytårskur med champagne og kanapeer med foretræde for ”Dronningen” med 34 deltagere.
 Onsdag den 2. februar 2016 Generalforsamling.
 Medlemsantallet er faldet lidt i forhold til sidste år, nemlig til 88. altså et fald på 6 i henhold til regnskabet, hvor opgørelsen angiver et medlemstal på 94 i 2014 og ikke 91, som angivet i referatet for sidste generalforsamling.
 30 udlejninger af huset, hvilket er det samme som sidste år.
Herefter spurgte dirigenten, om der var spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning.
Det blev drøftet om koneturen skal nævnes i Forsamlingshusets folder, da koneturen ikke bliver gennemført i Forsamlingshusets regi. Generalforsamlingen besluttede, at det var en god service-oplysning og reminder, at have koneturen stående i Forsamlingshusets oversigt over arrangemen-ter, så det skal fortsætte.
Per Jacobsen spurgte, om der var planer for projekter til gennemførelse i Forsamlingshuset. For-manden henviste til, at det er den nye bestyrelse, der skal tage stilling til det, men han nævnte, at det vi kan søge tilskud til i Kommunen, skal have med energibesparende foranstaltninger at gøre, og det blev nævnt, at man kan overveje at isolere skunken på 1. sal, idet der er kommet nye vin-duer samt hulmursisolering i husets stueetage tidligere.
Referat Generalforsamling 2016.docx Side 2
Carsten Due Jensen spurgte til om det kunne betale sig, da lejerne jo betaler for strømmen. Hertil blev nævnt, at huset altid kun har stået med en smule varme på i salen, og at der altid har været meget koldt i køkkenet og forgangen, hvor der så opstår kondens på tallerkener og glas, når man åbner skabet hertil. Det giver endvidere kondens i køkkenet, og der er risiko for skimmelsvamp. Derfor har bestyrelsen valgt også at have en smule varme i køkkenet her på det sidste, og det gi-ver virkelig en forskel. Den ny bestyrelse vil arbejde videre med dette.
Herudover var der ikke kommentarer, og beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
Kassereren Jørn Strand Nielsen gennemgik regnskabet, som var omdelt og endvidere blev det gennemgået på PC projektoren. Kassereren forklarede tydeligt, at det kunne se ud som om at året havde været dårligt, men det har noget med tidsforskydningen mellem tilskud og udgift at gøre, så-ledes at hvis tilskuddet figurerer på årsregnskabet året før ser dette regnskab fantastisk ud, og når så udgiften kommer til at figurere på næste årsregnskab, ser det knap så godt ud.
Thorvald Mathiesen benyttede lejligheden til at forklare at det prioritetslån, der fremgår, blev stiftet, da der i sin tid blev bygget toilet til det eksisterende forsamlingshus.
Gennemgangen gav ikke anledning til spørgsmål og regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent for 2016.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, hvilket blev godkendt, således at husstandskontingentet fortsat er kr. 300 og pensionister kr.100.
Kassereren opfordrede til, at vi skulle prøve at få nogle flere medlemmer for at forbedre Forsam-lingshusets økonomi.
5. Behandling af indkomne forslag
Da der ikke var indkommet forslag, var der intet at behandle.
6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant
Som oldermand afgår Charlotte og Jakob Bernt Fausbøll, og efter tur indtræder Marianne Schlie og Frank Olsen, Strædet 1.
Som bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur Thorvald Mathiesen og Birgit Svendstrup, som ikke modtager genvalg.
Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslog bestyrelsen Inge og Jens Damsbo, samt Karin Askholm og Erling Møller, som var villige til at blive indvalgt i bestyrelsen. (Karin og Erling var ikke til stede på generalforsamlingen, men havde tidligere givet tilsagn).
Da der ikke var andre kandidater, blev de opstillede valgt med akklamation.
Som suppleant afgår Anne Grete og Steen Nielsen, som blev genvalgt med akklamation, da der ikke var andre, der ønskede at træde ind.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Som revisor afgår efter tur Jens Damsbo, som nu er indvalgt i bestyrelsen og derfor ikke kan mod-tage genvalg til denne post. Dirigenten foreslog Thorvald Mathiesen, som blev valgt med akklama-tion.
Som revisorsuppleant afgår Jonna Vestergaard Dam, og da ingen andre ønskede at stille op, blev denne genvalgt med akklamation.
8. Eventuelt
Der blev stillet forslag om, at den nye bestyrelse arbejder videre med, at isolering af 1. salen for-bedres, hvilket vil forbedre driften af Forsamlingshuset på længere sigt.
Anne Grete Nielsen foreslog, at der blev indkøbt nogle hynder til stolene.
Forsamlingen gav udtryk for, at det er en skam, at Thorvald Mathiesen træder ud af bestyrelsen, og dirigenten udtrykte på forsamlingens vegne en stor tak til Thorvald Mathiesen for det store ar-bejde han igennem mange år har lagt i bestyrelsen og tillige til Birgit Svendstrup for sin funktion som næstformand.
Referat Generalforsamling 2016.docx Side 3
Da der ikke var flere der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden, og gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.
Formanden takkede bestyrelsen for et godt og engageret samarbejde i det forløbne år og han ret-tede en særlig tak til
 Jakob og Charlotte Bernt Fausbøll for bestyrelsesarbejdet som oldermandspar,
 Birgit Svendstrup, som nu har siddet i bestyrelsen i 6 år,
 Ulla Tinning for det store arbejde med at passe Forsamlingshusets telefon, modtage bestil-linger omkring udlejning osv.,
 Gerner Høffer for at hjælpe med at vedligeholde hjemmesiden,
 Bagegruppen for altid velvilligt at stille op til bagning og levere fantastiske kager,
 Arbejdsgrupperne, eksempelvis udendørsgruppen, (Peter Foged) der for nylig har lagt en tagsten på plads i øverste række ved rygningen.
Afslutningsvis mindede han om, at næste spiseaften er fredag den 11. marts 2016, og som det sidste takkede han dirigenten for veludført arbejde og bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkom-men samt ønskede den nye bestyrelse et godt arbejdsår.
Efter bespisningen og medens kaffen blev serveret blev der vist en film om udviklingen på landet her på Fyn i perioden fra 1945 til 1961, og der var en del klip fra Strandby og Haarby, og det var helt tydeligt, at mange blandt de deltagende genkendte en række personer, der var med på filmen.
Referat Hans Barholt

Login