Referat 2015

 

REFERAT
Generalforsamling afholdt 5. februar 2015 8. februar 2015
Sted: Strandby Forsamlingshus.
Til: Medlemmerne Fra: HB

Deltagere:
• Der var mødt 21 personer
Dagsorden:
• I henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent
Hans Barholt blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og var be-slutningsdygtig.
2. Formandens Beretning
Formanden Thorvald Mathisen afgav beretning og kunne meddele, at der var holdt 7 bestyrelses-møder, og det første blev holdt hos det nyvalgte oldermandspar Liselotte og Jörg Leitner den 27. februar 2014, hvor der var en del, der skulle behandles såsom planlægning af spiseaftener og andre arrangementer samt udarbejdelse af den årlige folder mv.
• 12. marts 2014: Spiseaften, hvor der blev serveret tarteletter og med 50 deltagere.
• 25. april 2014: Ølsmagning.
• 23. maj 2014: Spiseaften med 40 deltagere.
• 4. juli 2014: Konetur. Samtidig afholdtes oldermandsgilde – nu for 3. gang - med 24 deltage-re med menu tapas, som var tilberedt af Christian Bøg Jørgensen og Brian Skræp.
• 21. august 2014: Spiseaften med 50 deltagere.
• 26. september 2014 Høstfest var planlagt, men måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger.
• 6. september 2014: Strandbys Fristelser og Kræmmermarked. Der havde været omkring 80 besøgende.
• 25. – 26. oktober 2014: Kunstudstilling, hvor en række lokale kunstnere udstillede. Der hav-de været 83 besøgende.
• 28. november 2014: Spiseaften med julemenu og tænding af juletræet. Der var 69 voksne og 14 børn, der deltog. Det nye legerum på 1. sal blev indviet ved denne lejlighed.
• 25. januar 2015: Søndagskaffe med hjemmebagt kage i store mængder. Bestyrelsen var udklædt i gammeldags festtøj. Der var 40 deltagere.
• Forsamlingshuset har i det forløbne år fået installeret en varmepumpe, nye køleskabe og fået nye toiletter samt pissoir, og der har været givet tilskud til dette arbejde fra Kommunen med begrundelse i energibesparende foranstaltninger. Udgiften har været omkring kr. 34.000 inkl. moms, og tilskuddet fra Kommunen har været af størrelsesordenen halvdelen af udgiften.
• Medlemsantallet er steget lidt i forhold til sidste år, nemlig til 91, altså en stigning på 10.
• 27 udlejninger af huset og 2 udlejninger af 1. sal, altså en svag stigning i forhold til sidste år.
Herefter spurgte dirigenten, om der var spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning. Formanden efterlyste forklaringer på, hvorfor det ikke går med høstfest, når det for 2 år siden gik fint, efter at man også der året før havde måttet aflyse. De deltagende mente, at tiden var løbet fra høstfester, og nogle mente, at det måske var for dyrt.
Jens Damsbo foreslog, at man kunne arrangere en høstspiseaften med lidt musikledsagelse, og hvor der kunne synges høstsange til en lidt forhøjet pris i forhold til de almindelige spiseaftener. Det syntes forsamlingen var en god ide.
Herudover var der ikke kommentarer, og beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
Kassereren Christian Bøg Jørgensen gennemgik regnskabet, som var omdelt. Gennemgangen gav ikke anledning til spørgsmål og regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent for 2014.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, hvilket blev godkendt, således at husstandskontingentet fortsat er kr. 300 og pensionister kr.100.
5. Behandling af indkomne forslag
Da der ikke var indkommet forslag, var der intet at behandle.
6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant
Som oldermand afgår Liselotte og Jörg Leitner, og efter tur indtræder Charlotte og Jakob Bernt Fausbøll.
Som bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur Lene og Christian Bøg Jørgensen, som ikke modtager genvalg samt Silja og Hans Barholt, som modtager genvalg.
Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslog bestyrelsen Merete og Jørn Strand Nielsen, som var vil-lige til at blive indvalgt i bestyrelsen.
Da der ikke var andre kandidater, blev de opstillede valgt med akklamation.
Som suppleant afgår Elsebeth og Lars Bernt Hansen, og disse ønskede ikke genvalg, men foreslog det afgåede bestyrelsespar Lene og Christian Bøg Jørgensen at opstille til denne post, hvilket de indvilligede i, og da der ikke var andre kandidater, blev de valgt med akklamation.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Som revisor afgår Steen Tinning, og da ingen andre ønskede at stille op, blev denne genvalgt med akklamation.
Som revisorsuppleant afgår efter tur Dorthe Nielsen, og også denne blev genvalgt med akklamati-on.
8. Eventuelt
Peter Foged mente, at der trængte til at blive strammet op på den udvendige vedligeholdelse, hvil-ket der var generel enighed om, og det gav anledning til en generel drøftelse af arbejdsgrupperne i Strandby Forsamlingshus. Bestyrelsen har allerede arbejdet med en revision af disse lister, og vil i nærmeste fremtid fremlægge dem på en spiseaften.
Vinduespudsergruppen er jo nedlagt, efter at der er blevet tilknyttet professionelle vinduespudsere til forsamlingshuset, og nogle af de på denne liste stående personer ville gerne flyttes over i andre grupper, eksempelvis ønsker Ulla Due Jensen at komme på bagelisten.
Silja Barholt spurgte forsamlingen om, hvordan den var tilfreds med SMS ordningen, og alle ytrede ønske om, at den skal fortsætte.
Da der ikke var flere der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden, og gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.
Formanden takkede bestyrelsen for et godt og engageret samarbejde.
Endvidere takkede han Lene og Christian Bøg Jørgensen for et godt og behageligt samarbejde igennem 2 valgperioder, samt det afgående oldermandspar for deres indsats i bestyrelsen og bød velkommen til det nye oldermandspar Charlotte og Jakob Bernt Fausbøll, Grave Banke 2, samt til det nye bestyrelsespar Merete og Jørn Strand Nielsen, Nellemosevej 3.
Afslutningsvis takkede Thorvald Mathisen Gerner Høffer for bistand til hjemmesiden, Ulla Tinning for sit arbejde med udlejning af forsamlingshuset, bagegruppen for en fantastisk indsats i det for-løbne år, samt bønderne i Strandby for donation af grøntsager til Strandbys Fristelser.
Til allersidst ønskede han den nye bestyrelse et godt arbejdsår.

Referat Hans Barholt

Login