Referat 2014

 

REFERAT
Generalforsamling afholdt 5. februar 2014
Sted: Strandby Forsamlingshus.
Til: Medlemmerne Fra: HB

Deltagere:
⦁ Der var mødt 36 personer
Dagsorden:
⦁ I henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent
Hans Barholt blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og var beslutningsdygtig.

2. Formandens Beretning
Formanden Thorvald Mathisen afgav beretning og kunne meddele, at der var holdt 7 bestyrelsesmøder og det første blev holdt hos det nyvalgte oldermandspar Yrsa og Orla Nielsen den 20. februar 2013, hvor der var en del der skulle behandles såsom planlægning af spiseaftener og andre arrangementer samt lakering af gulv mv.
⦁ 14. marts 2013: Spiseaften med 30 deltagere
⦁ 11. maj 2013: Kræmmermarked med 6 udstillere
⦁ 31. maj 2013: Spiseaften med 40 deltagere
⦁ 4. juli 2013: Konetur. Samtidig afholdtes oldermandsgilde med 24 deltagere med menu grat. muslinger, gule ærter, nøddekage og lagkage.
⦁ 22. august 2013: Spiseaften med 40 deltagere
⦁ 27. september 2013 Høstfest, hvor 40 personer deltog. Det blev fremhævet at discjockeyen var god til at tilpasse musikken til stemningen, og bestyrelsen oplevede, at der var stor tilfredshed med arrangementet.
⦁ 26.-27. oktober 2013: Kunstudstilling med 65 besøgende.
⦁ 29. november 2013: Spiseaften med julemenu og tænding af juletræet. 50 deltagere
⦁ Hulmursisolering samt etablering af udsugning i køkken har forbedret indeklimaet, og der har været givet tilskud til dette arbejde fra Kommunen.
⦁ Biografreklame designet af Lene og Christian Bøg Jørgensen er lige blevet søsat.
⦁ BBR registeret er rettet, så oplysningerne om forsamlingshuset er mere korrekte.
⦁ Medlemsantallet er stort det samme som sidste år, nemlig 93, men der er kun 81, der har betalt medlemskontingent i 2013. Formanden mente at dette skyldes glemsomhed i disse tider, hvor folk ikke har kontanter og normalt ordner alt på netbank.
⦁ 25 udlejninger har der været i år, (hvilket er 25 % mere end sidste år)
.
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
⦁ Da kassereren Christian Bøg Jørgensen var på tjenesterejse til Finland aflagde Lene Bøg Jørgensen regnskabet, som var omdelt. Det springer i øjnene, at der er et stort overskud i år, men det skyldes blandt andet, at der er en forskydning imellem udgifter og indbetalinger, således at udgiften for nye vinduer for eksempel figurerede i regnskabet sidste år, men tilskuddet fra kommunen først er indbetalt i år.
⦁ Så har der været flere udlejninger i år både af huset og service.
⦁ Til regnskabet var der spørgsmål fra Gerner Høffer om hvorvidt bestyrelsen vil forfølge de manglende kontingentindbetalinger og svaret var klart ja. Det må i hvert fald undersøges om der er tale om forglemmelse, eller man reelt ønsker at blive udmeldt.
⦁ Thorvald Mathisen gjorde opmærksom på regnskabets side 2, hvoraf fremgår, at lånet, der stammer fra toiletbygningen, er hastigt på vej ned og husets aktier er steget.

4. Fastsættelse af kontingent for 2014.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, hvilket blev godkendt, således at husstandskontingentet fortsat er kr. 300 og pensionister kr.100
.
5. Behandling af indkomne forslag
Da der ikke var indkommet forslag, var der intet at behandle.

6. Valg til bestyrelsen
Som oldermand afgår Yrsa og Orla Nielsen og efter tur skulle Jørgen Hansen indtræde, men denne ønskede - med begrundelse i at han nu var 70 år - ikke at deltage i bestyrelsesarbejdet. Således indtræder som oldermandspar Jörg og Liselotte Leitner.
Som bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur Birgit Svendstrup og Thorvald Mathisen.
Begge blev genvalgt med akklamation.
Som suppleant afgår efter tur Anne Grethe og Steen Nielsen.
Genvalgt med akklamation.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Som revisor afgår Jens Damsbo, og da ingen andre ønskede at stille op, blev denne genvalgt med akklamation.
Som revisorsuppleant afgår efter tur Jonna Vestergård, og også denne blev genvalgt med akklamation.

8. Eventuelt
Hans Barholt gjorde opmærksom på, at vedtægter normalt er udformet sådan, at vedtægtsændringer ikke kan gennemføres på en ordinær generalforsamling, hvor indkomne forslag ikke skal være rundsendt til medlemmerne i forvejen, men først bliver offentliggjort på selve generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kan endog gennemføres selv om der kun er få til stede på generalforsamlingen med almindeligt flertal.
Søren Friis gav udtryk for, at han godt kunne se pointen, men at der aldrig havde været problemer af den slags, og endelig havde man mulighed for at lægge indkomne forslag ud på hjemmesiden.
Hans Barholt vil overveje at tage spørgsmålet op i det kommende bestyrelsesarbejde.
Hans Barholt forespurgte i forsamlingen, om man ville synes om at opgive sin e-mailadresse ved den kommende kontingentopkrævning, idet det kunne være praktisk at kunne rundsende reminder om forsamlingshusets arrangementer, og det gav forsamlingen positivt udtryk for - eller måske via SMS-service, blev det foreslået.
Elsebeth Hansen foreslog, at der kunne overvejes opsat legeredskaber omme i krogen ved parkeringspladsen for at trække børnene væk fra vejen, og det var der generelt positiv stemning for, men forslag om opsætning af fodboldmål, mente forsamlingen ikke var nogen god ide blandt parkerede biler.
Silja Barholt mindede om, at bestyrelsen i det forgangne år havde ændret udlejningsproceduren for forsamlingshuset, idet rengøring fremover er inkluderet i prisen for leje, og lejeprisen derfor er sat op med kr. 500. (Lejekontrakter, der allerede er indgået efter den gamle ordning, vil blive gennemført efter den gamle ordning, såfremt det ikke er et ønske hos lejeren at slippe for rengøringen mod betaling). Rengøringen varetages fremover af Stine Petersen.
Da der ikke var flere der ønskede ordet takkede dirigenten for god ro og orden og gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.
Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde og takkede for den villighed, der havde været til at påtage sig opgaver.
Han takkede det afgående oldermandspar og bød velkommen til det nye Liselotte og Jörg Leitner, Grave Banke 3. Endvidere takkede Thorvald Mathisen Gerner Høffer for bistand til hjemmesiden samt Ulla Tinning for sit arbejde med udlejning af forsamlingshuset.

Referat Silja og Hans Barholt

Login