Referat 2013

Referat fra Generalforsamling Strandby Forsamlingshus

6. februar 2013.

 

31 personer fremmødt.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

  1. Lars Bernt Hansen blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at generalforsamling var lovligt varslet.
  2. Formand Thorvald Mathiesen afgav beretning, der har været afholdt i alt 7 møder. Ved første møde var der en del der skulle arrangeres, der blev fundet kontaktpersoner til arbejdsgrupperne, uddeling af indkrævningsruter, hvem der skulle passe forsamlingshuset i de forskellige måneder. Af arrangementer har der i året løb været en spiseaften d. 14 marts hvor der var ca. 40 tilmeldte, spiseaften d. 30 maj hvor der var 60 tilmeldte. Konetur den første torsdag i juli, hvor der i år blev afholdt en mandeaften, 23 deltog. Det vil blive gentaget igen i år da alle var meget begejstret. Lørdag d. 11 aug. blev der for første gang afholdt et kræmmermarked som gav et pænt lille overskud til forsamlingshuset, også det vil blive gentaget. Samme aften blev der afholdt grillfest på parkeringspladsen, her deltog kun 18 personer, som selv havde medbragt mad. Vores Strandbyfest d. 6 oktober blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Den 21 aug. blev der afholdt kunstudstilling, men der var sket en misforståelse mht. hvem der skulle annoncere så det skal der aftales klart og tydeligt næste gang, så derfor var der ikke mange besøgende denne dag. Den 23 nov. var der igen spiseaften hvor juletræet blev tændt, her var der 71 tilmeldte, hvoraf de 8 var børn. Der er i 2012 blevet sat nye vinduer i det sidste ud mod vejen. Jørgen Drejer og Peter Foged takkes for stor indsats, da de har været tovholder i dette projekt og gjort et stort stykke arbejde. Vi får af kommunen refunderet det halve af prisen, tilskuddet modtager vi i regnskabsåret 2013. Der er ca. 100 husstande der er medlemmer. I 2012 har huset kun været udlejet 20 gange, hvad der er noget mindre end sidste år. Thorvald takker bestyrelsen for godt samarbejde.
  3. Kontingent er i regnskabet stort set uændret, udlejning er 11.000,- kr. mindre end året før. Vi har haft godt overskud på vores arrangementer i forhold til 2011. et fornuftigt regnskab efter som vi har lavet investering i de sidste vinduer, når tilskuddet kommer retur. Regnskabet godkendes.
  4. Uændret kontingent, pr. husstand 300,-kr. pensionister 100,-kr.
  5. Ingen indkommende forslag.
  6. Som Oldermænd afgår Tonny og Dorthe, Yrsa og Orla indtræder efter tur. På valg er Lene og Christian som ønsker genvalg, Lars og Elsebeth er på valg men ønsker ikke genvalg, som nye medlemmer kommer Silja og Hans ind i bestyrelsen. Som suppleanter bliver det Elsebeth og Lars.
  7. Som revisor afgår Steen Tinning som ønsker genvalg. Som revisorsuppleant er Dorthe, som ønsker genvalg.
  8. Der kommer kommentar om at vi på vores skilt skal skrive mere tydeligt hvad der skal ske til vores arrangementer, ligeledes på vores hjemmeside. Der er ønske om en ”tartelet- aften”. Tiden er nok ikke længere til og kunne samle folk til en ”fest” i Strandby, så der er forslag om og afholde flere spiseaftener, det er noget bestyrelsen vil kigge på i 2013. Vores næste spiseaften d. 14 marts er rykket en dag frem pga. kogekonen, altså til onsdag d. 13 marts. Thorvald vil undersøge hvad vi i forsamlingshuset står registreret med som opvarmning i BBR, da der i 2013 kan fås et større tilskud til elopvarmning ( 0,54 øre pr. kwh) hos Energi Fyn. Der sendes arbejdsgruppelister rundt så folk kan skrive sig på eller hvis nogen vil slettes. Der opkræves 50,-kr. for alt inkl., der var desværre ikke købt sild, smør og karrysalat nok. Der var til 31 personer købt 4 spande sild, 4 pakker karrysalt, og 2 pakker smør.

 

Næste møde: hos Yrsa og Orla, onsdag d. 20 februar kl. 19.30.

 

Referat skrevet af Dorthe Nielsen, d. 8 feb. 2013.

Login