Referat 2012

Generalforsamling i Strandby Forsamlingshus

8. februar 2012

25 personer fremmødt.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

 1. Som dirigent valgtes Lars Bernt Hansen, som kunne konstatere, at generalforsamlingen varlovligt indvarslet.
 2. Thorvald Mathiesen, for hvem det var 1. år som formand i denne periode, berettede at der på 1. bestyrelsesmøde var mange ting at tage stilling til og planlægge. Bl.a. ny folder, arbejdsfordeling og arrangementer:
  Spiseaften 11.marts 49 voksne, 10 børn
  Grillaften 18. juni
  Spiseaften 23. august 33 voksne, 4 børn
  Strandbyfest 1. oktober 43 voksne
  Spiseaften 24. november - rigtig godt besøgt med 61 voksne og 11 børn

  17. september blev der isat nye vinduer.

  Desuden har der været 2 rengøringsdage – en i marts og en i september.

  Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder rundt om hos bestyrelsesmedlemmerne.

  Lone og Bent Danielsen er fratrådt på grund af sygdom og Elsebeth og Lars Hansen indtræder istedet.

  Arbejdsgrupperne fungerer godt og en tak blev rettet til alle, der har hjulpet til i årets løb og til Bestyrelsen.
 3. Regnskabet blev fremlagt af Christian Bøg Jørgensen, som også forklarede de enkelte konti. Dirigenten lagde op til debat omkring beretning og regnskab. Der var ros til bestyrelsen for det arbejde, der blev gjort og regnskabet blev enstemmig godkendt. Udlejning/reservationer ser godt nok ud. Forslag om afholdelse af ”markedsplads” med leje af Stand.
 4. Kontingent uændret for 2012.
  Dog forslag om en lille stigning for at få regnskabet til at balancere højere over 0, også hvis der bliver flere pensionister. Evt. ændring skal overvejes til næste år.
 5. Der var ikke indkommet forslag.
 6. Ingen forslag.
  Tak til afgået oldermand og velkommen til ny.
  Genvalg til Thorvald Mathisen.
  Genvalg til Birgit Svendstrup
  Genvalg til suppleanter Anne Grethe og Steen Nielsen.
 7. Genvalg til revisor Jens Damsbo
  Genvalg til revisorsuppleant Jonna Vestergaard Dam.
 8. Steen Foged fra arbejdsgruppen ”udendørs vedligeholdelse” ønsker at klippe lidt af hækken ind til Anna – Thorvald tager kontakt.

Referat skrevet af Birgit Dreyer

Login