Referat 2010

Generalforsamling i Strandby Forsamlingshus

3. februar 2010

Ca. 40 personer fremmødt.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Som dirigent valgtes Lars Bernt Hansen, som kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Søren Friis indledte med at berette, at det har været op ad bakke mht. arrangementerne i forsamlingshuset i det forløbne år. Meget få deltog i høstfesten, og til cykelturen mødte kun 3 pers. op ud over bestyrelsen – dog fik grillaftenen god tilslutning. Når der bliver efterlyst nye medlemmer til bestyrelsen melder ingen sig, så måske der skal findes nye måder at klare opgaverne på. Da der derimod altid er opbakning, hvis vi be`r om hjælp til konkrete opgaver, har bestyrelsen besluttet at foreslå oprettelse af nogle arbejdshold uden om bestyrelsen, men med en kontaktperson herfra tilknyttet. Søren efterlyste gode ideer til, hvordan man kan få flere udlejninger af huset, idet der har været nedgang i antallet dette år (10 stk.færre). Som noget forholdsvis nyt er der nu mulighed for at tilmelde sig arrangementer via e-mail. Af kommende opgaver blev nævnt, at der til foråret skal nye sternbrædder op, og at der er overvejelser i gang ang. solfangere til ventilation af huset. Til slut rettede Søren en tak til alle, der har hjulpet til i årets løb og til bestyrelsen for dens arbejdsindsats.

3. Bjarne Brisson gennemgik regnskabet og gjorde rede for de enkelte konti. Herefter lagde dirigenten op til debat omkring beretning og regnskab. Mange tog del i den, og mange meninger og forslag kom frem, bl.a.: Tilkendegivelse af, at det er en god ide at lave arbejdsgrupper; cykelturene skal fortsætte, men måske en weekend eller 2 før. Ang. udlejning foreslås små annoncer i sportsbladene, der bliver omdelt, skilt i et af husets vinduer med oplysningerne fra hjemmesiden, biografreklame og reklamer på Brugsens og Netto´s opslagstavler. Ang. arbejdshold kan der gå en liste rundt til nogle af arrangementerne, man kan skrive sig på. I forb. m. stort vandspild foreslås en stophane, man kan lukke for, når der afregnes. Til slut blev regnskabet godkendt.

4. Kontingent uændret for 2010.

5. Ændring i vedtægter omkr. foreningens opløsning vedtaget.

6. Birgit Svendstrup og Tina Hansen og Thorvald Mathiesen valgt til bestyrelsen. Som suppleanter valgtes Anne Grethe og Steen Nielsen for 2 år og Elsebeth og Lars Hansen for 1 år.

7. Som revisor valgtes Jens Damsbo og som revisorsuppleanter valgtes Jonna Vestergaard Dam.

8. I forbindelse med forslag om solvarme til ventilation af køkken og gang, blev der foreslået en udluftningskanal og bedre isolering som mulige alternativer. Husets "Tillykkekasse" blev efterlyst. Findes muligvis hos Bent Hammer.

Elsebeth Hansen

Login